METAFİZİK BİOENERJİ UZMANI

Astronomi

Gök bilim olarak ta bilinir. Bütün gök cisimlerin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, değişimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilimdir.Astronomy ilmi Müslümanlar sayesinde en yüksek zirveye erişmiş ve Batı'nın uzaya uzanmasını sağlayan temel bilgileri hazırlamıştır. Amerikadaki Mayalar hariç, Astronomyye İslam camiası kadar ilgi göstermiş başka cemiyetlere rastlanmaz.

Tarih, 534 İslam Astronomy saymaktadır ki, bunların arasında Türk âlimleri önemli bir yer tutar. 873 yılında ölen İbn Heysem el-Kindinin 260 eseri arasında gezegenlerin ters dönüşüne dair olanı, o çağda Avrupa'da anlaşılabilseydi, Laplace asırlarca bekleyecekti. Türk İslam âlimi el- Biruni ( 973-1048) gece ve gündüz hadisesini incelerken, bunun güneşin dolaşmasından değil, dünyanın kendi etrafında dönmesinden ileri geldiğini ve dünyanın gezegenlerle birlikte güneşin çevresinde dolandığını hesaplamıştı. Bu, Kopernik'ten 500 yıl önce, Kopernikvari dönüş nazariyesinin keşfi demekti.

Müslümanlar biraz da Aristo'nun tesiriyle Batlamyus'un klasik astronomy görüşünü tenkide başlamışlar, bugüne uygun fikirleri ileri sürerek yeni çığırlar açmışlardır. Özellikle Endülüste İbn Bace ve onun talebeleri İbn Tufeyl, İbn Rüşt, el- Bitruci gibi Müslüman ilim adamlarının yazıları 13 ve 14. yüzyıllarda İspanya'dan Fransa'ya ve İngiltere'ye yayılır. Büyük Albert, Thomas d Aquin, Roger Bacon, Jean Buridon ve nihayet Alman Freiberg li Dietrich mücadele topunu kapar ve Avrupa'nın yeni fikir sistemini geliştirir.1530 yılında Kopernik meşhur eserinde tesirinde kaldıkları arsında es-Sarkali'yi (1028-1087) ve el-Battani'yi de (877- 918) zikreder.

Matematikçi Türk İslam âlimi el- Hıvarizmi, Astronomyye de büyük katkıda bulunmuştur. Onun yaptığı Astronomy cetvelleri, asırlarca İspanya'dan Çin'e kadar kullanılan tek temel kaynak olmuştur.Bir başka Türkistanlı Ebül Fergani İslam dünyasında ve Hıristiyan Avrupa'da 700 yıl kullanılan bir temel Astronomy kitabı yazmıştır.Müslümanlar takımyıldızlar meydana getirmek yerine, sabit yıldızlara da teker teker ad verdiler. Böylelikle Yunanlılardan çok yıldız tespit etmiş ve çoğunu da Batı dillerine Arapçadan geçirmiş oldular.

Ve bu, Yunan astronomu Hiparch'ın dünyayı kâinatın merkezinde kendisine ayrılmış yerde hareketsiz duran nazariyesine ters ve bugünkü ilmin buluşlarına uygun bir düşünüştü. Hıristiyanlık âlemi, dini kitaplarına uymayan bu görüş Avrupa'da duyulmaya başlayınca malum şiddetli tepkiyi göstermiş ancak teleskoplarla ispatlar sonunda Kopernik'e yol açılmıştı.

El- Hıvarizmi'nin idaresindeki bir astronomlar grubu. Halife el Me'mun'un emriyle arzın kutrunu doğru olarak ilk defa ölçtü. Yunanlıların başarısız denemesi yerine bu sefer yıldızlardan faydalanarak ve tamamıyla tecrübî bir metot uygulanarak meridyen derecesi şaşılacak bir doğrulukla hesap edildi.

Gallery

Bio Enerji

Kainatbioenerji.com sitesinde bulunan her türlü içerik ve görsel malzeme yazılı izin olmadan alıntı olduğu belirtilse bile kullanılamaz, yayınlamaz ve başka bir forma sokulamaz. © 2018 Tüm hakları saklıdır.

Bio Enerji , olarak sunduğumuz şifalar ve hizmetler nelerdir? Bioenerji, Ruhsal Danışman, Metafizikçi, Şifacı Cenap Hoca kimdir, neler yapar? Sitemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.